Dr. Shashikala Gurpur

Dr. Surya Rashmi Rawat

Dr. Atmaram Shelke & Prof. Abhijit Masmatkar

Dr. Rupal Rautdesai

Dr. Bindu Ronald

Prof. Raj Varma

Prof. Sujata Arya

Dr. Aparajita Mohanty

Dr. Santosh Aghav

Prof. C J Rawandale

Prof. Ashish Deshpande